ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום ברחובותתאריך: 22/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 7
בפני כבוד השופטתיעל טויסטר ישראליהתובעתז'נה לרנרנגדהנתבעאדוארד רסקיןפסק דין1.בפניתביעהכספיתעלסך 29,497 ₪שהגישההתובעתבגיןנזקיםשנגרמולדירתה, כתוצאהמנזילתמיםמדירתהנתבע. רקעעובדתי2.התובעתהינהבעלתדירהברחובקיפודן 24 בעירמודיעין, בההיאמנהלתמרפאה (להלן: "הדירה"ו/או"המרפאה"). הנתבעהינובעלהדירהבקומהמעלהמרפאה. 3.איןמחלוקתביןהצדדים, כיבמועדהאירועהנטעןלאהתגוררהנתבעבדירתו, והיאהייתהמוחזקתעלידיאחרים.4.איןמחלוקתביןהצדדים, כיארעהדליפתמיםבתקרתדירתהשלהתובעת (להלן: הדליפהו/אוהנזילה), אולםהצדדים, חלוקיםביניהםבאשרלמקורהדליפהולאחריותלה. כןחלוקיםהצדדיםבדברהיקףהנזקשנגרםלתובעתכתוצאהמהדליפה.טענותהצדדים5.התובעתטוענת, כיבשלנזילהשמקורהבדירתושלהנתבע, החלהדליפתמיםבתקרתמרפאתה. לטענתהתובעת, כתוצאהמהנזילהנגרמולהנזקיםבסכוםשל 29,497 ₪הכוללים: תשלוםבגיןתיקוןהנזקיםבפועל, תיקוןמדפסת/מכונתצילוםשנפגעהכתוצאהמנזילתהמים, שכרטרחתשמאיושכרטרחתמהנדסאינסטלציה, וכןהיעדרהכנסותשכןלאניתןהיהלעשותשימושבמרפאהתקופהמסוימתבשלהנזק.התובעתמוסיפהוטוענת, כיהאחריותלדליפתהמיםלדירתהולנזקיםשנגרמוכתוצאהמכך, רובצתעלכתפיהנתבע.6.לטענתהנתבע, גםאםנגרםלתובעתנ
תאריך: 22/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
לפני כב' השופטתאיריס לושי-עבודימספר תיק חיצוני: 3-8308-62012-____-_צו בדיקה/אשפוזأمر فحص| إبقاء في السُستشفى(לפי סעיפים 17-15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991)(حسب المواد 17-15 لقانون علاج مُرضى النفس -1991)פרטי החשוד/העצור/הנאשם:تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهمשם פרטי الأسم الشخصي: .מאיר.................................., שם משפחה (أسم العائلة): ...פלדנקריז............................, מספר זיהוי (رقم الهويه)/ מספר דרכון (رقم جواز السفر): ..*********..........................................., שם האב (أسم الأب): ..דוד................................., תאריךלידה (تاريخ الولادة).30/5/1945...............,מען (العنوان): .הנופר 5 יבנה........................................................................................צו בדיקה והסתכלות (أمر للفحص والمُعاينة)בהתאם לסמכות לפי סעיף 15(ג)/16(ב)/17 לחוק טיפול בחולי נפש אני מצווה כי:حسب الصلاحية الواردة في المادة 15(جـ) 16 (بـ) 17 لقانون علاج مرضى النفس آمر ما يلي:משטרת ישראל תביא את הנ"ל לפני הפסיכיאטר המחוזי לשם קיום בדיקה פסיכיאטרית.شُرطة إس
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
בפני כב' הרשםאיתי רגבתובעת / משיבהאינווסטנט בע"מנגדנתבע / מבקשיעקב ברנסהחלטהבפני בקשת הנתבעת (להלן: "המבקש") להתיר לו להתנגד לביצוע שיקים. המבקש, באמצעות בנו ובאמצעות ב"כ, טוען כי נפל קורבן למרמה של אחר, מר שמואל אשבל, שנטל ממנו את השיקים כשהם פתוחים ומסר אותם למשיבה כדי לפרוע אותם, תוך שהוא מנצל את מצבו הרפואי בהיותו סובל מדמנציה. המשיבה, מאידך, גורסת כי היא אוחזת כשורה בשיקים, אך הסכימה ליתן רשות להתגונן בכפוף להפקדת מלוא החוב בתיקי ההוצאה לפועל. מצויים אנו בשלב הרשות להתגונן.הלכה היא כי די בראיה לכאורה שקיים פגם בזכות הקניין של התובע כדי לזכות את הנתבע ברשות להתגונן. לפיכך, ונוכח הסכמת הצדדים, ניתנת למבקש הרשות להתגונן. לבית המשפט ניתן שיקול דעת להתנות בקשת רשות להתגונן בתנאים, כאשר בקביעת התנאים על בית המשפט להתחשב בסכום התביעה ובסיכויי ההגנה. בעניין שלפנינו, מכל הנימוקים האמורים לעיל, מצאתי לנכון להתנות את מתן הרשות להתגונן בהפקדת ערובה (ערבות בנקאית או מזומן) בגובה 5,000 ₪.התצהיר ישמש כתב הגנה. בהתאם לתקסד"א ולאור סכום התביעה, התובענה תידון בסדר דין מהיר. התובע ימציא לבית המשפט ו
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתיעל טויסטר ישראליתובעש.י. ישר קבלנים (1989) בע"מנגדנתבעים1.בנק מרכנתיל דיסקונט רחובות 176742.יצחק סלע עו"ד כונס נכסיםהחלטההודע.ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ד, 21 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
מספר בקשה:1בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשתמינה בלאטנגדמשיבהנרי קלייןהחלטהבפני בקשה לעיקול זמני במעמד צד אחד. כפי שפורט בבקשה ובתצהיר שצורף לבקשה (תצהיר המבקשת), בתיק זה הוגשה תביעה כספית כנגד המשיב, וזאת בגין טענות בדבר קיומו של חוב הנובע מדמי שימוש בנכס של המבקשת בו החזיק המשיב. סכום התביעה הינו 120,000 ₪. המבקשת טוענת כי "המשיב הינו כזה שלא ניתן לשים יד על רכושו או על כספים שלו", וכי רק "כעת כשהגיש בקשה לביטול העיקול על הכספים בבנק דיסקונט קיים סיכוי לשים יד על כספים אלו". עוד מציינת המבקשת כי למשיב אושר עו"ד מטעם הסיוע המשפטי על בסיס חוסר יכולתו הכלכלית (ס' 9 לתצהיר המבקשת). לבד מאמירות כלליות אלובתצהיר – לא מצאתי כל אסמכתא או מסמכים התומכים בטענות. מן התצהיר נובע עוד כי כבר קיים כעת עיקול על כספי המשיב, אך לא ברורים פרטיו. בבוא בית המשפט לבחון קיומם של תנאים המצדיקים הטלת צו עיקול, עליו לבחון התנאים הבאים: 1.קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה (תקנה 362 (א) לתקסד"א). 2.קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לחשש סביר, שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין (תקנה 374 (ב) לתקסד"א). 3.מ
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:4בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשיואב שרעבינגדמשיבהב.ש. רגב ניהול והשקעות בע"מהחלטהבפני בקשה להורות על חיובה של המשיבה, התובעת, בהפקדת ערובה לתשלום הוצאות הנתבע, וזאת בהתאם להוראות תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי. סוגיית חיובה של חברה תובעת בהפקדת ערובה נבחנת בשלושה רבדים: ראשית, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה. שנית, יש לבחון אם נסיבות העניין מצדיקות את חיובה של החברה בהפקדת ערובה, וההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הינו החריג. לבסוף, יש לבחון את סיכויי התביעה ובעניין זה הנטל להוכיח שנסיבות העניין מצדיקות לפטור את החברה מהפקדת ערובה הוא נטל המוטל על כתפי החברה התובעת (רע"א 957/11 מועצה אזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח בע"מ, נבו, 23.5.11; ור' אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורת 2013, פרק ז'). לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ובחנתי את נימוקי הצדדים שוכנעתי כי בנסיבות העניין, יש להורות על חיובה של התובעת בהפקדת ערובה, כאשר "שיעור הערובה ייקבע באופן מידתי, המאזן כראוי בין כלל השיקולים הצריכים לעניין" (שם). אשר על כן, אני מורה כי התובעת תפקיד לקופת בית
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
מספר בקשה:3בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשתשומרה חברה לביטוח בע"מנגדמשיבים1. ג'ורג' שירקני2. קנדי סלמןהחלטהבפני בקשה להורות על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ביום 13.5.14. בעל דין שקיבל פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.לא מצאתי כי המבקשת זכאית לביטול פסק הדין משיקולי צדק, אך בית המשפט רשאי לבטל את פסק הדין גם לפי שיקול דעתו. במסגרת זאת, נשאלות שתי שאלות: מהי סיבת המחדל, ומהם סיכויי ההגנה. אכן המבקשת חדלה במחדל כמתואר לעיל, אולם נדיר הפגם הדיוני שאינו ניתן לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות הולמת.התרשמתי כי לנתבעת טענות הגנה הראויות לברור במסגרת המשפט עצמו.רשמתי לפני גם את העובדה כי בתיק בעל דין נוסף, נתבע מספר 1, אשר הגיש כתב הגנה בתיק – כך שממילא לא הסתיימו ההליכים בתובענה זו. לפיכך, לאחר שהתרשמתי מטיעוני הצדדים וממכלול נסיבות העניין, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל ואני קובע כי באיזון שבין סיבת המחדל לסיכוי
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
בפני כב' הרשםאיתי רגבתובעשחר חובשינגדנתבעתבטי גזיאל מלמדהחלטהבתחילת הדיון שהתקיים בפני ביום 2.7.14 הביעו הצדדים את הסכמתם לכך כי תינתן בתיק הכרעה על דרך הוראות סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, ומשכך – התקיים הדיון לצורך כך. עם סיומו של ההליך הבהיר התובע כי למעשה, אין הוא מסכים להכרעה על דרך זו – ומשכך, לא מוסמך בית המשפט לפעול ולהכריע את המחלוקת בין הצדדים. משכך, נותרה בפני התנגדותה של הנתבעת לביצוע השטרות שהוגשו לביצוע על ידי התובע. לפי הוראות סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, תידון התנגדות לביצוע שטר כדרך שדנים בבקשת רשות להתגונן. בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה(1) 66, מפי כב' השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):"לא במהרה ייעשה שימוש ותוכרע תובענה בסדר דין מקוצר על-פי כתב התביעה ונספחיה בלי לתת לנתבע רשות להתגונן, זאת משום ש'סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו...' ... ולעניין זה, 'אין לק
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' הרשםאיתי רגבתובעתסלקום ישראל בע"מנגדנתבערוזה גד פרטוקפסק דיןבדיון מיום 24.6.14 הסכימו הצדדים כי יינתן תוקף של פסק דין להסכמה שהוצגה לפרוטוקול. לנתבע ניתנה ארכה של 10 ימים להודיע במי מבין שתי האפשרויות שפורטו בחר, ונקבע כי באם לא יתן הודעה כאמור – יינתן פסק דין על פי הסדר הפשרה הראשון שהוצג. משלא ניתנה כל הודעה לתיק, ובחלוף הזמן שהוקצב, ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ולפיו, לסילוק מלא וסופי של טענות הצדדים, ישלם הנתבע לתובעת סך 11,500 ₪. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, ב-18 תשלומים. ככל שלא יעמוד הנתבע במי מהתשלומים במועדו (איחור של עד 7 ימים בתשלום לא ייחשב כהפרה), יעמוד מלוא סכום פסק הדין לפרעון מיידי – בניכוי התשלומים שבוצעו, והתובעת תוכל לשפעל את ההליכים בתיק ההוצל"פ 0244877-13-2. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:13בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשיצחק חי לוינגדמשיבהטלי בגד דובהחלטהמאישור המסירה שצורף עולה כי הודעה נשלחה למשיבה רק ביום 13.7.14, וממועד זה יש למנות את הזמן שהוקצב לתגובת המשיבה כאמור בהחלטה מיום 1.5.14. בחלוף הזמן שהוקצב, ובכפוף לאישור בתצהיר של המבקש באשר לתוכן ההודעה שנשלחה למשיבה ביום 13.7.14 כאמור, יוכל בית המשפט לשקול אם יש מקום לפעול על פי האמור בהחלטה מיום 1.5.14. אחרת, וכאמור באותה החלטה, ישקול בית המשפט אם אין מקום לקבוע מועד נוסף לדיון בתיק. ת.פ. 1.8.14. ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.