ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום ברחובותתאריך: 27/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
בפני כב' השופטת בכירהעיריה מרדכיתובעים1.דוד לוינגר2.צילה לוינגרנגדנתבעים1.טל ידעי2.ליאת ידעיפסק דיןבפניי תביעה כספית לתשלום פיצויים מוסכמים מראש על סך 130,000 ₪, בגין הפרת חוזה, ובהתבסס על סעיף 14(א) להסכם לרכישת בית, ביישוב יד בנימין, אשר נחתם בין התובעים לבין הנתבעים ביום 16/9/10. התמורה של עסקת המכר הועמדה על סך 950,000 ₪. לטענת התובעים, מפתחות הנכס לא נמסרו במועד המוסכם ואף עד להגשת התביעה ביום 17/7/11. התביעה הוגשה כתביעה בסדר דין מקוצר, אשר כללה (במקור) את הסעד הכספי לפיצויים המוסכמים מראש וגם סעד של סילוק יד. ביום 8/8/11 הודיע ב"כ התובעים (בקשה מס' 1), כי ביום 2/8/11
תאריך: 27/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בקשה מס' 5בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקשתעיריית נס ציונהנגדמשיביהודה גור-אריה הזמיהחלטהלאור הנטען, ואף אם יש לראות בהעדר הסכמת המשיב למתן תשובה לבקשה, כהתנגדות לדחייה, הנני סבורה כי יש מקום להעתר לבקשה לדחיית מועד קדם המשפט באופן חד פעמי, בגין העילות שפורטו בבקשה. מועד הקד"מ על כן, יידחה ליום 10/9/14 שעה 09:30. המזכירות תמציא לצדדים בהמצאה מתועדת, ללא דיחוי, ותעדכן ביומן. ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ד, 27 מאי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתאפרת פינקמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםמוחמד מוחמד עליהחלטההמזכירות מתבקשת להמציא לצדדים את בקשת הממונה לדחיית מועד הדיון.הצדדים יגיבו על הבקשה עד ליום 1.6.14. בין היתר יציעו הצדדים מועדים בחודש ספטמבר שבהם ניתן לקבוע את התיק לדיון.ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ד, 27 מאי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 5
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכיתובעתחיים לישראל בניה ופיתוח בע"מנגדנתבעתא. מסילתי בע"מהחלטהרקע וטענות הצדדים:בפנייבקשהלסילוקעלהסףשהוגשהמטעםהנתבעת (בקשה 2), ובהמשךלדיון קד"מ שהתנהל ביום 19/5/14.ביום 10/1/11 נחתםביןהתובעתלביןהנתבעת "הסכםקבלןמשנה" לפיוהתובעתתבצעעבודותעפרבפרויקטשהנתבעתנבחרהלבצעו, כקבלןראשי. איןחולקכיביום 8/1/12 חתמה התובעתעלמסמךשכותרתו "הצהרהעלסילוקתביעות", בוצוין,ביןהיתר, הצהרות כדלקמן: הסכוםהסופיהמאושרעלידיהמפקחתמורתהעבודותהינוהמפורטבחשבוןהסופיומסתכםבסךשל 355,345 ₪ +מע"מ;"פרטלתמורהסופיתכמפורטבחשבוןהסופיהמאושרעלידיהמפקח
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 10
בפני כב' השופטת בכירהעיריה מרדכיתובעיםיהודה גור-אריה הזמינגדנתבעיםעיריית נס ציונהפסק דיןבפניי תביעה למתן צו מניעה ולביטול צו הריסה למבנים שהוצא ביום 18/11/13, על פי הוראות חוק העזר לנס ציונה (מבנים מסוכנים), התש"ן 1990 (להלן: חוק העזר למבנים מסוכנים). התובע הינו המחזיק ובעל זכויות בנכס עליו בנויים המבנים נשוא התביעה. חלק מזכויות אלה נרכשו על ידו שעה שהנכס היה בהליכי כינוס. השטח הנו שטח המיועד לבנייה על פי תב"ע שבתוקף המאפשרת בנייה רוויה ומרבית זכויות הבניה טרם נוצלו, ככל שעל פי המצב הקיים בשטח, נמצאים על הקרקע מבנים ישנים אשר נבנו במהלך השנים בשטח ללא הי
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' הסגנית נשיאהעינת רוןמבקשעומאר אבו עדרהנגדמשיבהמשטרת ישראל / תחנת רחובותהחלטהתיק זה נפתח בעקבות בקשת המבקש לעיין בחומר חקירה מכוחו של סעיף 74 לחסד"פ.מאחר שביום 20/5/14 הסתיימו ההליכים בתיק זה, לאחר שהצדדים הגיעו להסדר טיעון ודינו של הנאשם נגזר, הרי שהבקשה התייתרה ואין עוד צורך לדון בה. בכך תם הטיפול בתיק זה והוא ייסגר.ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ד, 26 מאי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
לפני כב' השופטתאפרת פינקמספר תיק חיצוני: 4-3209-013__-____צו בדיקה/אשפוזأمر فحص| إبقاء في السُستشفى(לפי סעיפים 17-15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991)(حسب المواد 17-15 لقانون علاج مُرضى النفس -1991)פרטי החשוד/העצור/הנאשם:تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهمשם פרטי الأسم الشخصي: ז'ק שם משפחה (أسم العائلة): ..בניים.., מספר זיהוי (رقم الهويه)/ מספר דרכון (رقم جواز السفر): ............................................., שם האב (أسم الأب): דוד., תאריךלידה18.6.1967(تاريخ الولادة)................,מען (العنوان): דוד המלך 5/8 גן יבנהצו בדיקה והסתכלות (أمر للفحص والمُعاينة)בהתאם לסמכות לפי סעיף 15(ג)/16(ב)/17 לחוק טיפול בחולי נ
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בקשה מס' 3בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקשבצלאל זבטאנינגדמשיבאריה מדהלההחלטהבית המשפט סיים את מלאכתו בדיון מיום 30/4/14 , אשר ניתנה גם בהתבסס על הסכמת המבקש , ניתן לתקופה מוגבלת שהוגדרה והנני שבה ומציינת כיאיןבהחלטה האמורה כדי להעלות או להוריד בסוגיות קנייניות. ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ד, 26 מאי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:9בפני כב' השופטת בכירהעיריה מרדכיתובעתגילה מנחםנגדנתבעתאיילון חברה לביטוח בע"מפסק דיןהנני מאשרת את הסכם הפשרה, אשר הוגש על-ידי הצדדים, ונותנת לו תוקף של פסק-דין.פטור מיתרת האגרה ,כאמור בתקנות, כמבוקש.ניתן היום, כ"ו אייר תשע"ד, 26 מאי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בקשה מס' 2בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקששמעון אשבלנגדמשיבהועדה מקומית לתכנון ובנייה נס ציונההחלטהבקשות מסוג אלה יש להגיש על פי הוראות תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי ס' 207 לחוק) התשס"ט-2008.הבקשה לא הוגשה על פי הוראות התקנות, המחייבות אף את הגשת הבקשה לצד שכנגד וצירוף תגובתו בכתב, בטרם הגשתה לבית המשפט. בנסיבות אלה, הנני מורה על מחיקת הבקשה, כפי שהוגשה, על הסף. אין באמור למנוע מהמבקש להגיש בקשה ערוכה כדין, באם הינו זכאי לעשות כן, על פי הוראות התקנות.ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ד, 26 מאי 2014, בהעדר הצדדים.