ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום בכפר סבאתאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' הרשם הבכירצוריאל לרנרתובעתעמית - הובלות בטון בע"מנגדנתבעעמי עטוןפסק דיןבפניתביעהחוזית, בסךשל 6,569 ₪ (קרן, לאכוללשערוך, הוצאותושכ"ט). התיקנפתחבהוצאהלפועל (תיק *********0), עתהוגשהלביצועתביעה, שעניינהחובותנטעניםשלהנתבעלתובעתבשלעלותמשלוחטפסי "ווינר" שנשלחועבורהנתבעעלידיהתובעת, בלאששילםאתתמורתם. הנתבעהגישהתנגדות.הדיוןבהתנגדותהתנהלבאופןבלתיפורמאלי, ובנסיבות, הסכימוהצדדיםלהכרעהעלפיסעיף 79א(א) לחוקבתיהמשפט, בלאנימוקים, ובהסתמךעלכתביהטענות, ועלהטענותשעלובעלפה, שלאלפרוטוקול. כךהסכימוהצדדים, וטובשכךהסכימו, שכן "יפהכוחפשרהמכוחהדין" (תוספתא, סנהדריןא', ט"ו).איןחולק, כיהתובעתמנהלתחנותובהעמדתמשלוחטפסי "ווינר", וכיהנתבעעשהשימושבעמדהזולמשלוחטפסים, אולםלאשילםאתתמורתכולם, ואףמסרכערבוןבידיהתובעתשנישעונייד. התובעתטוענת, בתמצית, כיהצטברחובכסכוםהתביעה, והציגהמסמכיםשוניםעליהםחתוםהנתבעלאישורהסכומיםשהצטברו (ביניהםמעיןהסכם, אוהתחייבות, שהצדדיםלההםהנתבעומנהלהתובעת), וכןתדפיסמהכרטסת. הנתבעטוען, בתמצית, כיהואסובלמהפרעהבי-פולארית, וכיבתקופההמדוברתהיהמצויב"מאניה", ועלכןפעלללאעכבות. לדבריו, נציגהתובעתניצלז
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
מספר בקשה:6בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעים:קארין סצמסקי ואח'נגדהנתבעים:1. פרופ' יהודה היס ואח'החלטהלפניי בקשת המדינה לקביעת שיעור אגרה הולם. בד בבד עם בקשה זו הוגשה בקשה של התובעים לתיקון כתב התביעה בדרך של צירוף חו"ד רפואית בקשר למצבה של התובעת 1.לאחר עיון בבקשות ובתגובות אני קובעת כך:1.באשר לשיעור האגרה, עמדתי היא כי נוכח ההלכה ברע"א 5237/06, שאף יושמה בת.א. (מחוזי מרכז) 4333-01-10, ההגדרה של תביעה כתביעת נזקי גוף תלויה בקיומו של נזק גוף בפועל, ולא די בעגמת נפש, שלא נלווה לה נזק גוף. 2.עם זאת, התובעת 1 צירפה חוות דעת רפואית יחד עם בקשה לתיקון כתב התביעה. בעניין זה, ההלכה היא ליבראלית, ובשלב זה, בו טרם התקיים קדם משפט ראשון ואפילו לא הוגש כתב הגנה, אין כל מניעה שלא לאפשר את התיקון. אינני מקבלת את טענת המדינה לפיה גובה האגרה נקבע לפי מועד הגשת התביעה. לטענה זו השלכות קשות על תובעים בנזקי גוף. המצב שבו תובע בנזקי גוף אינו מצרף חוות דעת, עקב חוסר יכולת כלכלית, ועושה כן בהמשך ניהול התיק, אינו מצב נדיר. אין מדובר במצב שבו חל שינוי במהות התביעה, אלא במצב שבו המסמך המעגן את נזקי הגוף הנטענ
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' השופטאלדד נבותובעיםדני כהןנגדנתבעיםהכשרה חברה לביטוח בע"מהחלטהבפני בקשת התובע למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי לבדיקתו ולקביעת שיעור נכותו, אם נותרה כזו בעקבות תאונת הדרכים מיום 9.3.13.עיינתי במסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה מהם ניתן ללמוד כי התובע פנה לאחר התאונה לחדר המיון בביה"ח מאיר שם התלונן על כאבי צוואר אולם לא נמצאו הגבלות כלשהן או ממצאים נוספים.בשתי בדיקות אצל אורטופד, מיום 13.3.13 ומיום 3.7.13 לא נמצאו כל ממצאים ואף לא הגבלות תנועה כלשהן, מלבד תלונות על כאבי צוואר [אשר השתפרו לאחר סדרת טיפולי פיזיוטרפיה] ושינויים ניווניים בע"ש אשר אינם קשורים לתאונה נשוא התביעה.מאז 3.7.13 אין תיעוד נוסף.בנסיבות אלה, התובע לא הצליח להראות ולו ראשית ראיה לפגיעה ו/או נכות כלשהי שנותרה לו כתוצאה מהתאונה והבקשה למינוי מומחים נדחית.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:רונית הגרנגדהנתבעת:מגדל חברה לביטוח בע"מהחלטה1. אני ממנה בזאת את ד"ר מ. טנצמן כמומחה רפואי בתחום האורטופדי בתיק זה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 24.12.12, ובמיוחד יקבע:א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצועה. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.ו.המומחה יחווה דעתו בשאלה האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הראומטולוגי בנסיבות המקרה דנן. 2.על מינויו של המומחה, כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו – 1986. 3.ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואי
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:רונית הגרנגדהנתבעת:מגדל חברה לביטוח בע"מהחלטההתובעת עתרה למינוי מומחים בתחומים האורטופדי, ראומטולוגי ופסיכיאטרי.לאחר עיון בבקשה, מצאתי שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורטופדי. התובעת נחבלה בצוואר, וקיים רצף טיפולי, לרבות בפיזיותרפיה. די בתיעוד שצורף כדי להוות בסיס למינוי מומחה בתחום זה.באשר לתחום הפסיכיאטרי, לא קיים כרטיס טיפולים, ולמעט תלונות בודדות, מאוחרות לתאונה, אין ראשית ראיה למינוי.באשר לתחום הראומטולוגי, התיעוד שצורף רחוק ממועד התאונה. עם זאת, התיעוד מתייחס לאירוע התאונה. בנסיבות אלו, מצאתי תחילה לבקש עמדתו של המומחה בתחום האורטופדי. החלטת מינוי תינתן בנפרד.הדיון הקבוע ליום 5.10.14 – מבוטל.תזכורת פנימית לקבלת חו"ד המומחה – ליום 2.12.14. המזכירות תעביר את התיק לעיוני במועד זה.המזכירות תודיע.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקיתובעפאידה עאמרנגדנתבעים1.אחלאס מצארוה2.מנורה חברה לביטוח בע"מפסק דיןניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.הדיון בטל.אני מורה על השבה /פטור מיתרת האגרה על פי תקנות בתיהמ"ש ( אגרות) .ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
מספר בקשה:2לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקיתובעתאמר דקהנגדנתבעתהראל חברה לביטוח בע"מפסק דיןלבקשת ב"כ התובע אני מורה על מחיקת התביעה.הדיון בטל.השבה/פטור מיתרת האגרה על פי התקנות.ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטאלדד נבותובעיםוסאם גומעהנגדנתבעיםמנורה מבטחים ביטוח בע"מהחלטהבפני בקשת התובע למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי לבדיקתו ולקביעת נכותו כתוצאה מהתאונה מיום 25.5.2011.אמנם בבקשה המקורית התבקש מינוי אורטופד בלבד אולם בתשובת התובע לתגובת הנתבעת לבקשה למינוי מומחים הוסיף אף בקשה למינוי נוירולוג.במסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, תיעוד רב לאורך זמן מיום התאונה ועד הגשת התביעה של תלונות על כאבים והגבלות בע"ש עם הקרנות לרגל שמאל ולכתף שמאל. כמו כן, בבדיקת C.T מיום 12.7.11 נמצאו מספר בלטי דיסק, ממצאים אשר כשלעצמם מצדיקים מינוי מומחים בתחומים המבוקשים.לפיכך, יש למנות מומחים רפואיים בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי.1. הנני ממנה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי את ד"ר איתמר אבנטוב מרח' שפרינצק 3 בתל אביב וכמומחה בתחום הנוירולוגי את ד"ר נחשון קנולר מבית החולים ע"ש שיבא בתל השומר.2.  כל אחד מהמומחים, בתחומו, יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה נשוא התובענה מיום 25.5.2011 ובמיוחד יתייחס ל:      א. האם לוקה התובע כיום בנכות ואם כן, לאיזה תקופה
תאריך: 27/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' השופטאלדד נבותובעיםאיזבלה קופמןנגדנתבעיםהפניקס חברה לביטוח בע"מהחלטהבפני בקשת התובעת למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי.התאונה התרחשה ביום 30.6.13.התובעת נבדקה בתאריכים 14.7.13 ו- 30.7.13 אצל רופאת המשפחה ונמצא כי אינה סובלת מהגבלות תנועה כלשהן והממצא היחיד הוא רגישות למישוש.בבדיקה מיום 30.7.13 צוין כי התובעת מבקשת ייעוץ נוירולוג וההפניה לנוירולוג לא היתה ביוזמת רופאת המשפחה או בקשר לתאונה נשוא התביעה.זאת ועוד, גם בבדיקה אצל הנוירולוג צוין במפורש כי הבעיה ממנה סובלת התובעת ברגליה הינה בעיה הקיימת כבר שנים – ללא קשר לתאונה. לא נמצא כל ממצא נויורולוגי לא תקין אשר קשור, אף לא בעקיפין לתאונה.בנסיבות אלה, אין מקום להורות על מינוי מומחה רפואי, לא בתחום האורטופדי ולא בתחום הנוירולוגי והבקשה למינוי מומחים רפואיים נדחית.ניתנה היום, כ"ט תמוז תשע"ד, 27 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
מספר בקשה:5בפני כב' הרשם הבכירצוריאל לרנרתובעתרשות השידורנגדנתבעתרודה ביאדסהפסק דיןמתחילה הוגשה התביעה בגין חובות אגרה לשנים 2008 עד 2012 (מחצית ראשונה), והיא נפתחה בהוצאה לפועל (תיק 17-24901-12-5). הנתבעת הגישה התנגדות, בטענה כי אינה מחזיקה במקלט טלויזיה, וזו נקבעה לדיון.לקראת הדיון הקבוע הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו יישלח סוקר מטעם התובעת לבית הנתבעת, והמחלוקת תוכרע בהתאם לממצאי הסקירה, ובלשון הצדדים (סעיף 5 להסדר): "מוסכם כי היה ולא יימצא מקלט דין התביעה להידחות ללא צו להוצאות, ובמקרה ויימצא מקלט, דין ההתנגדות להידחות." ההסדר קיבל תוקף של החלטה ביום 11.2.2014.אין מחלוקת כי סוקר אכן ביקר בבית הנתבעת ומצא מקלט, ואף ממיר. התובעת טענה, בבקשתה למתן פסק-דין הדוחה את ההתנגדות, כי הממיר הוא דיגיטלי. הנתבעת טענה בתגובה, כי הממיר שנמצא אינו דיגיטלי אלא לוויני, ואינו מחובר לשירותי חברות הלווין והכבלים הישראליות (YES או HOT).כמדומה שהיאחזות הנתבעת באיפיון המסוים של הממיר שנמצא אינה ממין העניין, ואין בה כדי להועיל. ההסדר הוא ברור ומפורש, ולא הזכיר כלל את הימצאות ממיר (יהא אשר יהא סוגו) בין התנ