ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום בכפר סבאתאריך: 29/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 3
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהמבקשת:עו"ד ליאן סנדלר, מנהלת מיוחדת לנכסי המשיב 2נגדהמשיבה (המבקשת בהמרצת הפתיחה)המשיבים בהמרצת הפתיחה:ורד לב1.משה לב2.דבורה בן משה3.אורית אסטרחן4.אלון בינשטוק5.מאיר בינשטוק6.מיכאל זאב רון7.מירה שולדינר8.טלי ריימונד9.כרטיס אשראי לישראל בע"מ.10.בנק לאומי לישראל בע"מ.החלטהתיק זה הועבר לטיפולי.המבקשת – עו"ד סנדלר, המנהלת המיוחדת לנכסי המשיב 1, משה לב (להלן: החייב), הגישה בקשה לביטול פסק הדין שניתן ביום 4.12.13.לאחר עיון בבקשה ובתגובות אני קובעת כדלקמן:1.צו כינוס ניתן כנגד החייב ביום 1.10.13. באותו מועד ניתן עיכוב באשר להליכים המתנהלים נגדו.2.לפי הוראות הדין, פסק דין שניתן לאחר צו הכינוס, הנוגע לנכסי החייב, ומבלי שניתנה רשות של בית משפט של פשיטת רגל – בטל.3.אין ממש בטענת המשיבה (גב' לב) לפיו אין מקום לעיכוב הליכים נגד יתר המשיבים, הנושים של החייב, ומשכך, פסק הדין תקף. פסק הדין עוסק בנכסי החייב, אותם נכסים שניתן נגדם צו כינוס. מרגע שהנכסים כונסו תחת הניהול המיוחד של עו"ד סנדלר, אין לבית משפט זה סמכות לדון בגורלם של נכסים אלו. יתר על כן: כדי לקנות תחילתה של סמכות,
תאריך: 29/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:ילנה באבייבנגדהנתבעים:1.איגור זלנקו2.שירביט חברה לביטוחהחלטההמזכירות תסרוק את תגובת התובעת (שהוגשה מרחוק) בכיוון הנכון. ב"כ התובעת מתבקש להקפיד על הגשה באופן שהמסמך ייסרק נכון, ותודת בית המשפט נתונה לו מראש.לגופו של עניין, נוכח העובדה שהתיק כבר נקבע להוכחות, ומדובר בהגשת מסמכים בלבד, מוארך המועד עד ליום 1.10.14. ניתנה היום, ב' אב תשע"ד, 29 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקיתובעים1.אינסה שפובלוב2.אלכסנדר קולדרצובנגדנתבעים1.אינסה שפובלוב2.שירביט חברה לביטוח בע"מפסק דיןניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.הדיון בטל.אני מורה על השבה/פטור מיתרת האגרה עפ"י תקנות בתיהמ"ש (אגרות).ניתן היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:חנה אפרגןנגדהנתבעים:1.יהודה היס2.בני דוידזון3.המרכז הלאומי לרפואה משפטית4.משרד הבריאות/המשרד הראשי5.משטרת ישראל / המטה הארצי6.המשרד לבטחון פניםהחלטהלפניי בקשת המדינה לחיוב באגרה כתיק כספי.לאחר עיון בבקשה ובתגובות אני קובעת כך:1.עמדתי היא כי נוכח הלכת רע"א 5237/06 ניתן לסווג תביעה כתביעת נזק גוף רק אם קיים נזק גוף. במשמע: אם, למשל, קיימת פגיעה גופנית, הרי גם בהיעדר חו"ד ניתן לסווג התביעה כתביעת נזק גוף. אם, לעומת זאת, הטענה היא לנזק נפשי, מובן כי דרושה חוות דעת פסיכיאטרית.לעניין זה, אני מפנה גם לת.א. (מחוזי מרכז) 4333-01-10.באשר לע"א 4576/08 – שם כלל לא היה דיון בסיווג התביעה לצרכי אגרה, ולטעמי אין בו כדי לשנות מהלכת רע"א 5276/06. 2.עם זאת, התובעת עתרה כבר בכתב התביעה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, עקב חסרון כיס. במשמע, התובעת טענה כי נותרה לה נכות פסיכיאטרית. אינני סבורה כי יש להפוך את היוצרות ולדון בבקשה זו, בטרם הוכרע נושא האגרה. לצרכי תיק זה, מעת שהתובעת טענה לנכות פסיכיאטרית, וצירפה תיעוד, אף אם חלקי, יש לדון בו כתיק נזקי גוף.3.נוכח האמור, אני קובעת כ
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:רחל סיגלית סופירנגדהנתבעים:1.יצחק גלמודי2.שירביט חברה לביטוח בע"מהחלטהחו"ד תועבר לתיקיית חו"ד.1.עם קבלת חוות הדעת הרפואית, יגישו ב"כ הצדדים תחשיבי נזק.2.ב"כ התובעת יגיש תחשיב נזק עד ליום 4.11.14.3.ב"כ הנתבעת יגיש תחשיב נזק עד ליום 7.12.14.4.ת.פ. בפניי ליום 8.12.14.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' הרשם הבכירצוריאל לרנרתובעתפסיפיק רכב ותחבורה בע"מנגדנתבעגד גזיתפסק דיןבפניתביעהחוזית, שבעתהגשתההיתהבסךשל 2,967 ₪ (קרןליוםהגשתהתביעה (כוללריביתעדאז), הוצאותושכ"ט). התיקנפתחבהוצאהלפועל (תיק *********5), עתהוגשהלביצועתביעה, שעניינהחובנטעןשלהנתבעלתובעתעלפיעסקתשכירתרכב, בשלנזקיםשנגרמולרכבבמהלךתקופתהשכירות, ובשלחיוביםנוספים. הנתבעהגישהתנגדות, וביןהיתרטעןנגדסדרהדיןבוהוגשההתביעה.הדיוןעצמוהתנהלבאופןבלתיפורמאליוהתמקדבגופהשלמחלוקת, ובנסיבות, הסכימוהצדדיםלהכרעהעלפיסעיף 79א(א) לחוקבתיהמשפט, בלאנימוקים, ובהסתמךעלכתביהטענות, ועלהטענותשעלובעלפה, שלאלפרוטוקול. כךהסכימוהצדדים, וטובשכךהסכימו, שכן "יפהכוחפשרהמכוחהדין" (תוספתא, סנהדריןא', ט"ו).איןחולק, כיהנתבעהתקשרעםהתובעתבהסכםלשכירתרכבביןהשנים 2005 ו-2008, וכירכבזההוחלףבמסגרתעסקהחדשה, ביןהשנים 2008 ו-2011. עםהחזרתהרכבהשניבשנת 2011, נערךפרוטוקולעלפיוזוהוברכבשפשופיםבחלקיםשונים, ובהםהמגןהקדמיוהאחורי, כנףימניתאחוריתודלתשמאליתאחורית. בקליפתאגוז, ובהתעלםמטענותנוספותבשוליהדברים, המחלוקתהעיקריתהיאזו: התובעתטוענתכיהיאזכאיתעלפיההסכםלהשיבאתמצבהרכבלקדמותו,
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:זהבה מנביץנגדהנתבעת:שומרה חב' לביטוח בע"מהחלטה1. אני ממנה בזאת את ד"ר ששון עמיהוד כמומחה רפואי בתחום האורטופדי בתיק זה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 5.12.11, ובמיוחד יקבע:א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.2.על מינויו של המומחה, כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו – 1986. 3.ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת, עד ליום 10.11.14. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. 4.התובעת תיבדק
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעת:זהבה מנביץנגדהנתבעת:שומרה חב' לביטוח בע"מהחלטההתובעת עתרה למינוי מומחה בתחום האורטופדי.עיון בתיעוד מעלה כי התובעת התלוננה על חבלת גב וצוואר וקיים רצף של תלונות וטיפולים לרבות טיפולי פיזיותרפיה. לפיכך, קיימת ראשית ראיה. שאלת הקשר הסיבתי, לרבות נוכח קיומו של עבר רפואי, ראוי שתיבדק על ידי מומחה רפואי, ואין בה כדי לשלול את המינוי.עם זאת, נוכח טענות הנתבעת באשר לתאונות נוספות, יש מקום להורות על הגשת תצהיר בריאות מעודכן, ותצהיר כאמור יוגש עד ליום 10.9.14.החלטת מינוי תינתן בנפרד.הדיון הקבוע ליום 5.10.14 – מבוטל.נקבע לתזכורת פנימית למעקב אחר חו"ד המומחה ליום 5.1.15. המזכירות תעביר את התיק לעיוני באותו מועד.המזכירות תודיע.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 3
בפני כב' הרשם הבכירצוריאל לרנרתובעתהוט מובייל בע"מנגדנתבעחנניה אבוקסיספסק דיןבפניתביעהחוזית, שבעתהגשתההיתהבסךשל 5,147 ₪ (קרן, לאכוללשערוך, הוצאותושכ"ט). התיקנפתחבהוצאהלפועל (תיק*********1), עתהוגשהלביצועתביעה, שעניינהחובותנטעניםשלהנתבעלתובעתעלפיעסקתטלפוניםסלולארייםושירותלאלה. הנתבעהגישהתנגדות. ביוםשנקבעלשמיעתההתנגדותלאהתייצבהנתבע, וההתנגדותנדחתה, אגבחיובהנתבעבהוצאות. הליכיההוצאהלפועלחודשו. הנתבעהגישבקשהלביטולפסק-הדין, ועלפיהמסמכיםשהגישסיבתהעדרותוהיתהאשפוזובביתהחולים. התובעתהגיבה, והבקשהנקבעהלדיון. בינילביני, ועדשעוכבוההליכים, מומשעיקולבהוצאהלפועל, והתובעתגבתהסךשל 8,696 ₪.הדיוןעצמוהתנהלבאופןבלתיפורמאליוהתמקדבגופהשלמחלוקת, ובנסיבות, הסכימוהצדדיםלהכרעהעלפיסעיף 79א(א) לחוקבתיהמשפט, בלאנימוקים, ובהסתמךעלכתביהטענות, ועלהטענותשעלובעלפה, שלאלפרוטוקול. כךהסכימוהצדדים, וטובשכךהסכימו, שכן "יפהכוחפשרהמכוחהדין" (תוספתא, סנהדריןא', ט"ו).איןחולק, כיהנתבעהתקשרבעסקהלרכישת 3 מכשיריםסלולארייםובחבילתשירותמסוימת. איןחולקגם, כילפחותבחיובהראשוןעלפיהעסקהנפלושגיאות, והנתבעחויבבסכומיםגבוהיםמהמוסכם. הוראתהחיובע
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' השופטתמירב בן-אריהמבקשת:איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מנגדהמשיבים:1.מרדכי בילגורי2.מרים פינגרטהחלטהב"כ התובע יעביר כתב ויתור על סודיות רפואית בתוך שבוע, ימי הפגרה במניין.המומחה לא ייתן חוות דעתו לפני יום 5.10.14.ב"כ הנתבעת תודיע למומחה.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.