ישנם 946,126 פסקי דין במאגר


בבית משפט השלום בבית שאן

ועדה מקומית לתכנון מבוא העמקים נ' ח'טיב ואח'

ועדה מקומית לתכנון מבוא העמקים נ' ח'טיב ואח' - תו"ב 12447-05-09


בפני

כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

מאשימה

ועדה מקומית לתכנון מבוא העמקים

נגד

נאשמים

1 . וליד ח'טיב

2 . סלימאן ח'טיב

3 . בותינה ח'טיב

4 . ריקיה ח'טיב

החלטה

בפני בקשת המאשימה לזימון שני עדים לאחר שבוצעה הקראה לנאשמים.

רקע וטענות הצדדים

1.         נגד הנאשמים הוגש כתב אישום ביום 19/5/2009 המייחס להם ביצוע עבודות ושימוש ללא היתר כדין, הכל כמפורט בכתב האישום.

2.         ביום 9/2/12 הוקרא כתב האישום לנאשמים, אשר כפרו בעובדות כתב האישום, ונקבע התיק לשמיעת ראיות ליום 7/6/12 .

3.        המאשימה הגישה בקשה לזימון עדים, כאמור לעיל, וביקשה לזמן את מר איגור צור (להלן:"איגור") אשר עבד בשירותה במועדים הרלבנטיים להגשת כתב האישום, ושמו צוין כעד בפרק "עדי התביעה" בכתב האישום, וכן את מר אסף רוסלנדר (להל:"רוסלנדר") אשר משמש נכון להיום כמפקח בניה מטעם המאשימה.

4.        את איגור מבקשת המאשימה לזמן, מאחר והוא אינו עובד יותר בשירותה, נמצא במאסר, ובהעדר שליטה עליו, מבקשת היא לזמנו באמצעות שירות בתי הסוהר.

באשר לרוסלנדר, טענה המאשימה בבקשתה, כי הוא קיבל על עצמו את המשך הטיפול בתיק מרגע שאיגור נעצר, וכי יש לו ידיעה אישית רלבנטית בנוגע לעובדות נשוא תיק זה.

5.        הנאשמים הגיבו לבקשה, והסכימו לזימונו של איגור אך התנגדו לזימונו של רוסלנדר, ואת התנגדותם נימקו בשני נימוקים: הראשון, כי הבקשה לזימונו הינה בעצם בקשה לתיקון כתב האישום, והמאשימה הפכה אותה במסווה לבקשה לזימון עד, רוסלנדר אינו חלק מעדי המאשימה בכתב האישום; השני, המאשימה ידעה מבעוד מועד כי המפקח מטעמה, איגור שוהה במאסר, והיה עליה לפועל לתיקון כתב האישום בשלב מוקדם יותר, טרם ביצוע הקראה לנאשמים.

דיון ומסקנות

6.        אתחיל ואומר, כי בהעדר התנגדות מטעם הנאשמים לזימון איגור לישיבת שמיעת הראיות, אני נעתרת לבקשת המאשימה ומורה על זימונו כמבוקש.

7.        באשר לזימונו של רוסלנדר, צודק ב"כ הנאשמים, כי הבקשה לזימונו הינה בעצם בקשה לתיקון כתב האישום על דרך של הוספת עד, ולכן לא ברור מדוע המאשימה נקטה בדרך של הגשת בקשה לזימון עד, ולא בקשה לתיקון כתב אישום, כאשר נהיר לכל בר-בי-רב כי הדרך היחידה לאפשר לעד מטעם המאשימה להעיד, כאשר הוא אינו חלק מעדי התביעה המפורטים בכתב האישום, הינה על דרך של תיקון כתב האישום. למאשימה הפתרונים !

יחד עם האמור, ולשם חיסכון בזמנם של הצדדים, לרבות זמנו של בית המשפט, אראה בבקשת המאשימה לזימון העד רוסלנדר כבקשה לתיקון כתב האישום ע"י הוספת עד לרשימת עדי התביעה.

8.        סעיפים 91 ו-92 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק") דנים בתיקון כתב האישום. על פי אותם סעיפים, אין המאשימה זקוקוה לרשותו של בית המשפט כדי לתקן את כתב האישום, לנפי תחילת המשפט, אך בכל שלב לאחר תחילת המשפט, רשאי בית המשפט לתקן כתב האישום, לבקשת הצדדים וזאת לפי שיקול דעתו ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.נ

9.        המועד הקובע לעניין הצורך ברשות בית המשפט הינו, כאמור, תחילת המשפט. סעיף 143 לחוק קובע כי המשפט נפתח בהקראת כתב האישום באוזני הנאשם וזהו "תחילת המשפט".ב "לאחר תחילת המשפט, קרי לאחר שכתב האישום הוקרא הסמכות לצוות על תיקון מסורה לבית המשפט, וצד המבקש תיקון חייב להפנות בקשתו בעניין זה לבית המשפט. בית המשפט יתיר תיקון, בתנאי שלא יהיה בכך כדי לקפח את הנאשם בהגנתו".ו

(י. קדמי, סדר בפלילים, תשס"ג – 2003, עמ' 691).נ

10.      בע"פ 208/91 היוהמ"ש נ' סקופ, פ"ד טו (3) 2385, בעמ' 2388 נקבע כי אין לתקן כתב האישום רק במקרה שבית המשפט השתכנע כי "הגנתו של הנאשם הייתה מתנהלת בדרך אחרת מזו שבה התנהלה למעשה אילו ידע הנאשם מראש על השינויים שחלו או שיחולו בפרטי האישום, כי אז פותחים בפני בית המשפט סדרי הדין הפלילי הנהוגים אצלנו פתח לרווחה לתת לנאשם את כל אותן ההזדמנויות הנאותות הנראות לבית המשפט לנהל את הגנתו כדבעי – אם על ידי החזרת עדים לחקירה מחדש, ואם על ידי דחייה לשם הכנת הגנה חדשה".ב

11.       במקרה שבפנינו אין המדובר הוא בתיקון טכני שהרי ללא העדתו של רוסלנדר, יעדר מפרשת התביעה את העובדות הרבנטיות מיום עצירת איגור ועד היום . צודק ב"כ הנאשמים כי היה על המאשימה להגיש בקשה מתאימה לתיקון כתב האישום, מבעוד מועד, ובמיוחד לפני הקראת כתב האישום לנאשמים, אך איני מסכימה איתו, כי הגשת הבקשה באופן שבה הוגשה, ובשלב שבו הוגשה, תביא לכדי דחיית הבקשה שבפניי . שכן בבוא בית המשפט לשקול בקשה לתיקון כתב אישום עליו להביא בחשבון שיקולים שונים אשר העיקריים שבהם: מניעת קיפוח הגנתו של הנאשם, עשיית צדק וחשיפת האמת, כמו גם שיקולים נוספים ביניהם השלב בו מצוי המשפט בעת הגשת הבקשה, וכמובן מהות התיקון המבוקש. (ראה פסק דינה של כב' השופטת צור בת.פ. (י-ם) 366/99 מ"י נ' סבירסקי ).

12.       במקרה שבפני לא ניתן לומר כי בקשה זו הוגשה בשלב מאוחר מאוד של ניהול המשפט, שכן טרם התחלנו בשמיעת הראיות בתיק.

13.       שוכנעתי כי לא יהיה בתיקון כתב האישום כמבוקש כדי לפגוע בהגנתם של הנאשמים. הנאשמים אף הם ידעו כי איגור נמצא במאסר, וסביר להניח כי מפקח אחר החליף אותו בעבודתו.

14.       מקרה דומה לעניינינו נידון בת.פ. (י-ם) 366/99 מ"י נ' אהוד סבירסקי ואח' תק – מח' 2000 (4) עמ' 35418 , גם שם דובר על הוספת עד אחד לרשימת עדי התביעה והראיות טרם החלו.ו

כב' השופטת צור קבעה כי במצב דברים זה, עומדת בפני הנאשמים להתכונן למשפטם ולא ניתן לומר כי הגנתם תגרע. הוספת העד גם לא תגרום עינוי דין לנאשמים שכן, מועדי המשפט נקבע זה מכבר.נ

15.      בת.פ. (חיפה) 384/00 מ"י נ' פלוני, תק – מח 2001 (1) עמ' 6890 ציין כב' השופט שפירא כי ההלכה היא שאין ליצור מצב בו טעות בתום לב או אפילו רשלנות של תובע תמנע תיקון כתב אישום ובדרך זו תגרום לעיוות דין ופגיעה באינטרס החברתי העליון של ברור האמת. אל לנו ליצור מצב בו טעות תגרום להסתרת עובדות בפני בית המשפט וכפועל יוצא מכך, עיוות תוצאת הדיון.ב אם ניתן לתקן את התקלה בשלב מוקדם, תוך שמירה על הגנת הנאשם, עדיפה דרך זו על פני הנצחת טעותו של תובע.ו

16.       ולעניינינו, גם אם התרשלה התביעה באופן הגשת הבקשה, ובמועד בו העלתה את הבקשה שבפני, לאור העובדה שהיא הועלתה עוד טרם החלה שמיעת הראיות, אין בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של הנאשמים להליך הוגן, ולא יגרם להם עיוות דין.נ

17.       לסיכום, אני נעתרת לבקשת המאשימה לזימון איגור לישיבת שמיעת הראיות האמורה לעיל, באמצעות שירות בתי הסוהר, ומורה על תיקון כתב האישום ע"י הוספת העד רוסלנדר לפרשת התביעה, ועל זימונו אף הוא לישיבה הנ"ל.

18.       באי כח הצדדים יוודאו התייצבות העדים מטעמם לישיבת בית המשפט האמורה.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ב , 21 פברואר 2012 , בהעדר הצדדים.


החלטה מתאריך 21/02/2012
בפני כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי מאשימה ועדה מקומית לתכנון מבוא העמקים ...