ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

תאריך: 18/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
בפני כב' השופטתאביב מלכהתובעיםי.מ אספקות אבן ושיש ח"פ *********נגדנתבעיםמתי מתתיהופסק דיןהתביעהדנןהיאתביעהשטריתוהרקעלהאינושנויבמחלוקת, כלהלן: התובעתסיפקהסחורהלנתבעת 1 שהיאחברהבע"מ. הנתבע 2 היהמנהלבנתבעת 1 אובעליםבה, במועדהרלוונטילתביעהזו. איןמחלוקתכיהנתבעת 1 אינהפעילהכברשניםרבות (עמוד 12 שורה 25 לפרוטוקול). התובעתמחזיקהבשיקיםשלהנתבעת 1 עליהםחתוםהנתבע 2 מאחור. איןמחלוקתכיהשיקיםניתנובשנת 2001 והםהופקדורקבסמוךלתוםתקופתההתיישנות (סעיף 10 לסיכומיהנתבע. לטענתהתובעת, הנתבע 2 ערבלתשלוםהשיקיםמכוחחתימתועלגבהשיקיםוהיאנסמכתבטענתהעלסעיף 25 פקודתהשטרות [נוסחחדש] (להלן: "פקודתהשטרות") וכןעלפסקהדיןבענייןע"א 4294/90 עזבוןרונסקינ' רחמני (להלן: "פרשתרחמני").הנתבעמאשראתחתימתועלגביהשיקים (עמוד 13 שורה 18 לפרוטוקול) אולםלטענתו, עלפיפקודתהשטרותחתימתועלגבהשיקיםאינהמביאהלהטלתחבותאישיתעליולפירעוןהשיקים. הנתבעטועןכיאתהטענהלערבותוישלבחוןלפיהוראותסעיף 57 לפקודתהשטרותשעניינוערבותלשטרוהואמוסיףומפנהאותילפסקדיןבביתמשפטהשלוםבעכו36549-04-13 דודמלכהנ' ארםמכירות(להלן: "פרשתארם"). כמוכןהנתבעטועןגםלגופושלענייןכיהסחורהבעדהניתנוהשיקיםהיתהפגומה, הושארהמחוץלמגרשהנתבעת 1 והיהעלהתובעתלקחתאותהבחזרה (עמוד 13 שורה 2...
תאריך: 18/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
בפני כב' השופטתאביב מלכהתובעיםרשאד עמראן עבד אלכרים קואסמהנגדנתבעיםמדינת ישראל משרד הביטחוןפסק דיןהתובעמתגוררבחברוןובתביעהזוהואתובעאתמדינתישראלבשלנזקיםאשרנגרמולו, לטענתו, בעתשהנתבעתביצעהפעולותשלהריסתבתימחבליםלארחוקמביתו. לטענתהתובע, היושניאירועיםאשרבשניהםנגרמולביתונזקים. כיווןשמדוברבתיקמורכבולמרותשנשמעוכברחקירותוהוגשוראיותהסכימוהצדדיםכיבשלבראשוןהםיסכמובשאלתהאחריותוקיומושלהנזקורקלאחרמכן, ככלשאקבלאתעמדתהתובע, ימשיכוהצדדיםלהביאאתראיותיהםלענייןגובההנזק. האירועהראשוןלגרסתהתובע, ביום 18.5.03 בשעה 2:00 לפנותבוקרהורוכוחותהביטחוןלוולמשפחתולפנותאתהביתבשלפעילותמבצעיתבאזור. לטענתהתובע, לכשחזרובניהמשפחהלביתםהםגילוכיהושחתרכושרב, הרהיטים, הכליםהסניטריים, המכשיריםהחשמליים, המטבח, נגרמוסדקיםבקירותונגנבזהבותכשיטיםוכסףמזומן (סעיף 4 לכתבהתביעהוסעיף 9 לתצהיר). התובעהגיששלושתמונות (סומנוכ-ת/1 עמוד 20 שורה 25 לפרוטוקול) בהןרואיםהרסרבמאדבביתותמונהנוספתשלמכוניתעםחלוןמנופץ. ראוילהעירכיהאירועהנטעןעלידיהתובעהיהבמועדבוהגיעוכוחותהביטחוןכדילהרוס 3 בתיםשלמחבליםוביןהיתר, גםאתביתושלהאחייןשלהתובע (עמוד 19 שורה 17 לפרוטוקול). הנתבעתמכחישהאתטענותהתובעוהביאהאתד' אשרהיהמג"דבג...
תאריך: 18/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
בפני כב' השופטתאביב מלכהתובעיםמוסטפא זיאד מחמדנגדנתבעיםהמנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון מועצת התכנון העליונה ועדת המשנה לפיקופסק דיןהעובדותהיבשותבתיקזהאינןשנויותבמחלוקת.התובעבנהלעצמובורמיםבשטחמסויםבקרבתביתו. הנתבעתמצאהכיבניהזואינהחוקיתוביום 26.02.09 היאהוציאהכנגדהתובעצוהפסקתעבודהונקבעגםמועדלדיוןבהוצאתצולהריסהאתאשרנבנה. ההליכיםשנתקיימובעניינושלבורהמיםמפורטיםבסיכומיהנתבעתולאיכולהלהיותמחלוקתכיאלהנתקיימובאופןהוגןותוךהתחשבותבתובע, מתןארכותומתןלויומולהעלותטיעוניו. ביום 9.7.09 נדחוכלטענותהתובעוניתןצוהריסה. עלכךערערהתובעלוועדההעליונהוביום 19.10.10 דחתהאףהיאאתטיעוניו. משלבזההתנהלותהמשיבההופכתלהיותתמוהה. עלאףשההחלטהשלהוועדההעליונההיאמיום 19.10.10, הפרוטוקולהודפסרקביום 18.11.10 והפרוטוקולעםההחלטהנשלחאלב"כהתובערקביום 13.01.11.ביום 19.01.11, שישהימיםבלבדלאחרמשלוחההחלטה, מיהרההנתבעתלבצעאתצוההריסה. אתמורתרוחימהתנהלותזושלהנתבעתהבעתיבמהלךההליךדנןשובושוב. ההליךהחלעםצוהפסקתעבודהביום 26.02.09 והתנהלבסבלנותואורךרוחכפישמתארתהנתבעתבסיכומיה, ונסתייםרקביום 19.10.10. גםלאחרסיומולאמיהרההנתבעתלהביאאתהדברלידיעתהתובעוהתמהמההעםמשלוחהודעה, ללאהסברמניחאתהדעת, עדליום 13.01.11.לאקיבלתיהסבר..
תאריך: 18/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 6
בפני כב' השופטתאביב מלכהמבקשיםמשה יהודה אריה שטלברגנגדמשיבים1.יפה גולדשטיין2.בנק דיסקונט לישראל בעמ3.רשות האכיפה והגביהפסק דיןלגירסתהמבקשהואנתןהלוואהלמשיבה 1 בסךשל 81,000 ₪וזולאפרעהאותה.כדילהבטיחאתהחזרכספונרשםביום 3.10.11 משכוןלטובתועלקרןהשתלמותשלהמשיבה 1. המשכוןנרשםאצלרשםהמשכונות (נספחא' לבקשה). בנוסף, ביום 11.12.11 פתחהמבקשתיקכנגדהמשיבהבלישכתההוצאהלפועל. המשיבה 1 היתהחייבתכספיםגםלמשיב 2 וביום 29.3.12 נרשםעיקולעלאותםכספיםבקרןההשתלמותלטובתהמשיב 2, ביום 11.5.12 אושרהבקשתהמשיב 2 למימושהעיקולוביום 27.6.12 הועברוהכספיםלמשיב 2. לטענתהמבקש, המשכוןלטובתוגוברעלהעיקול, כךשלאניתןהיהלבצעעיקולעלהכספיםהממושכנים. הואמוסיףוטועןכיעודביום 31.5.12 ידעהמשיב 2 עלקיומושלהמשכוןוהיהאסורלולהמשיךבהליכיהגבייה. המשיבה 1 תומכתבגרסתהמבקש, לטענתה, המבקשהואחברשלבנהובתורשכזההלווהלהאתהכספים. היאלאיכלהלפרועאתההלוואהולפיכךהסכימהלהטילמשכוןעלכספיקרןההשתלמותשלהלטובתהמבקש. לטענתה, היאלאידעהעלההליכיםהמשפטייםאשרפתחכנגדההמשיב 2 בעתשנרשםהמשכוןאלאלאחרהטלתהעיקולעלהכספים. בעקבותזאת, כדילעכבאתמימושהעיקולעלידיהמשיב 2, חתםבעלהביום 30.5.12 עלתצהירובוהודיעעלכךשהכספיםמושכנולטובתהמבקש. הדברלאהועילכיווןשהכספים, כאמור, ..
תאריך: 18/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 3
בפני כב' השופטתאביב מלכהמערעריםהיאם רגבינגדמשיביםעיריית ירושליםפסק דיןהמשיבההגישהכנגדהמערערתתביעהבסדרדיןמקוצרלתשלוםארנונהעבורדירהמסוימתלתקופהשמיום 01.01.04 עדליום 31.12.07, המערערתלאהגישהבקשהלקבלרשותלהתגונןוניתןפסקדיןכנגדה. המשיבהפתחהבהליכיהוצל"פכנגדהמערערתושלחהאזהרהלמערערתביום 20.02.08. המשיבהמציגהאישורמסירהחתום (נספחג' לתשובתהערעור). ביום 6.4.08 הוטלועיקוליצדדיג' עלנכסיםשלהמערערתוביום 18.5.08 נפרעסךשל 438 ₪עלחשבוןהחובכתוצאהמעיקוליםאלה, מתוךכספיהביטוחהלאומישלהמערערת. ביום 3.6.08 בוצעעיקולברישוםבביתהשלהמערערתוהיאשילמהסךשל 2,000 ₪כדילמנועתפיסתהמטלטלין (סעיף 7 לסיכומיהמערערת). ביום 13.01.09 הוסיפההמערערתושילמהסך 4,192 ₪בשלפקודתמאסרשהוצאהנגדה (סעיף 14 לסיכומיהמערערת). ביום 14.6.09 הובאההמערערתבפנירשםההוצל"פבשלצומאסרנוסף (סעיף 15 לסיכומיהמערערת). למרותכלאלה, רקביום 28.12.09 הגישההמערערתבקשהלהארכתהמועדלהגישהתנגדותכנגדהתביעהבסדרדיןמקוצר, ביחדעםההתנגדותעצמה. כב' ראשההוצל"פדןבבקשהלהארכתמועדודחהאותה. מכאןהערעורשבפני. קראתיאתהבקשהוטיעוניהוהסיכומיםלרבותכלהמסמכיםשצורפוואינירואהמקוםלשנותאתהחלטתושלכב' ראשההוצל"פ. אניסומכתאתידיעלכלאחדמןהנימוקיםעליהםהשתיתכב' ראשההוצל"פאתהחלטתו. למעלהמן...