ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 2
בפני כב' השופטמוחמד חאג' יחיאתובעיםמגדל חברה לביטוח בע"מנגדנתבעיםמחמוד חלואניהחלטה1) מובא בזאת לידיעת הצדדים, כי המשך שמיעת התובענה שבנדון, הועבר לפניי.2)נקבע בזאת דיון קדם-משפט ליום 20.1.15, בשעה 9:00.3) לדיון האמור יתייצבו גם בעלי הדין עצמם.מובהר, כי אי התייצבות בעלי הדין תיחשב כאי-התייצבות למשפט.במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו, המכיר את עובדות המקרה ומוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות או בנקים, אם הנציג או עורך-הדין מוסמך לסיים את התיק.4) ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים ולמן אפשרות לעיין במסמכים שיגולו וכן למסירת שאלונים, לביצוע בתוך 30 ימים מהיום.5) כדי לייעל את ההליכים ולאפשר דיון ענייני בקדם המשפט, אני מורה כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובכלל זה, אלה שעניינן במיצוי ההליכים המקדמיים, יוגשו בכתב עד 45 יום לפני ישיבת קדם המשפט.6)לדיון האמור, הצדדים יהיו ערוכים לסיום התיק בפשרה, לפי סעיף 79א בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או לפי כל הבנה אחרת.6) בקשותלשינוימועדידיוןשנקבעוויקבעובתיקזהתוגשנהבהתאםלהוראות נוהל 1-14 (נוהל טיפולבבקשותלשינוי מועדי דיון), אשריצאומלפני כבוד נשיא בית המשפט העליון, ופורסמו ביום 18.5.14.מובהר, כי בקשותשלאתוגשנהבאמצעותהטופסשצו...
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 2
בפני כב' השופטמוחמד חאג' יחיאהתובעתדבורה דמסקינגדהנתבעתפלאפון תקשורת בע"מהחלטה1) מובא בזאת לידיעת הצדדים, כי המשך שמיעת התובענה שבכותרת, הובא לפניי.2) נקבע בזאת דיון קדם-משפט ליום 30.12.14, בשעה 9:45.3) לדיון האמור יתייצבו גם בעלי הדין עצמם. מובהר, כי אי התייצבות בעלי הדין תיחשב כאי-התייצבות למשפט. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו, המכיר את עובדות המקרה ומוסמך לסיים את התיק, למעט במקרים של חברות ביטוח, עיריות או בנקים, אם הנציג או עורך-הדין מוסמך לסיים את התיק.4) ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים ולמן אפשרות לעיין במסמכים שיגולו וכן למסירת שאלונים, לביצוע בתוך 30 ימים מהיום.5) כדי לייעל את ההליכים ולאפשר דיון ענייני בקדם המשפט, אני מורה כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובכלל זה, אלה שעניינן במיצוי ההליכים המקדמיים, יוגשו בכתב עד 45 יום לפני ישיבת קדם המשפט.6)לדיון האמור, הצדדים יהיו ערוכים לסיום התיק בפשרה, לפי סעיף 79א בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או לפי כל הבנה אחרת.7) בקשותלשינוימועדידיוןשנקבעוויקבעובתיקזהתוגשנהבהתאםלהוראות נוהל 1-14 (נוהל טיפולבבקשותלשינוי מועדי דיון), אשריצאומלפני כבוד נשיא בית המשפט העליון, ופורסמו ביום 18.5.14.מובהר, כי בקשותשלאתוגשנהבאמצעותהטופסשצור..
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בבית שמש ° עמודים: 1
בפני כב' השופטמוחמד חאג' יחיאתובעיםהכשרה חברה לביטוח בע"מנגדנתבעיםצבי סובלהחלטה1) נקבעת בזאת ישיבה מקדמית בתובענה ליום 14.12.14 בשעה 10:00.2) מובהר כי גם על בעלי הדין עצמם ועל הנהגים שנהגו ברכבים המעורבים בתאונה נשוא התובענה, להתייצב במועד הדיון. אי התייצבות כאמור כמוה כאי התייצבות למשפט.3)בעלי הדין ייערכו לאפשרות של קיום דיון בתובענה ושמיעת ראיות במועד הישיבה המקדמית, ויהיו ערוכים גם לסיום התיק במועד האמור, בפשרה, לפי הוראת סעיף 79א בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, או לאחר סיכומים בעל-פה ללא חקירות נגדיות של העדים.4) בקשותלשינוימועדידיוןשנקבעוויקבעובתיקזהתוגשנהבהתאםלהוראות נוהל 1-14 (נוהל טיפולבבקשותלשינוי מועדי דיון), אשריצאומלפני כבוד נשיא בית המשפט העליון, ופורסמו ביום 18.5.14.מובהר, כי בקשותשלאתוגשנהבאמצעותהטופסשצורףלהוראותנוהל זה, אובקשותשלאצורפולהןהאישורים הנדרשים, אושנשמטומהןפרטים רלבנטיים - יכולותדחנהמטעםזהבלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל האמור באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.5) המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לבאי-כוח הצדדים.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתעדי במביליה – אינשטייןמבקשיםראיד כרכבינגדמשיביםמשטרת ישראל/לשכת תביעות תעבורה נצרתהחלטההדיון יתקיים בפני שופט תורן.ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בנצרת ° עמודים: 1
התובעעלי אבו עיאש, ת.ז- *********נגדהנתבעתהפניקס חברה לביטוח בע"מפסק דין1.פסק דין זה ניתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.2.על יסוד המסמכים שבתיק, אני מחייב בזה את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל בסך של 12,000 ₪.להסרת ספק, הסכום האמור כולל הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.3.הסכום הפסוק , ישולם לתובע, באמצעות בא-כוחו, תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הנתבעת, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל, והתובע יהא רשאי לנקוט בכל ההליכים לביצוע פסק הדין, והכל בכפוף להוראת כל דין שלעניין.4. הצדדים פטורים מתשלום יתרת אגרה, במידה ותחול.המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.ניתן היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.